ქარხნის ტურისტული ცენტრი

patarZeulis qarxana mdebareobs kaxeTis gzatkecilze - gzispiras. am gzaze moZraobs Tbilisidan kaxeTSi da ukan mimavali turistebis ZiriTadi nakadi. turistebis mozidvis mizniT qarxnis SesasvlelTan, gamosaCen adgilas, gaixsna maRazia “Rvinis gza”, sadegustacio darbazi da sainformacio-turistuli centri, romelic turistebs SesTavazebs sxvadasxva momsaxurebas: eqskursia qarxnis teritoriaze: Rvinomasalebis sardafis, Rvinis da brendis teqnologiuri procesebis gacnoba - adgilze degustacia, Camosxmis saamqro - uSualod Camosxmis procesSi monawileobis miReba,laboratoriaSi viziti da laboratoriuli analizebis procesebis gacnoba. maRazia “Rvinis gza” - stumrebs SesTavazebs ktv-s produqcis farTo asortiments. igi aRWurvilia Tanamedrove aparaturiT da maRaziis dizainSic gamoyenebulia rTvelis da vazis motivebi. aqve stumrebi saCuqrad miiReben kompaniis sareklamo-sacnobaro bukletebs. sadegustacio darbazSi- winaswar dakveTiT Catardeba Rvinis degustaciebi; masterklasebi gamocdili somelieebis mier. aqve monitorebze turistebs SeuZliaT gaecnon: kompaniis video reklamebs, saqarTvelos ampelografiis wignis eleqtronul versias: ixilon 270 qarTuli vazis jiSi; gaecnobian korporatiul saits www.ktwgroup.ge da sxva.